Categorie: Projecten

11/02/2014

Onderzoek naar Bewonersinitiatieven

Stadsdeel West, Amsterdam, wil de vraag beantwoord zien in hoeverre de werkwijze van horizontale sturing en verantwoording waarbij bewoners zelf keuzes maken en zich aan elkaar verantwoorden in de vorm van inspiratieteams, gefaciliteerd door ABC Alliantie en onder regie van het stadsdeel, bijdraagt aan het vergroten van de betrokkenheid van bewoners. Het onderzoek vindt plaats in de Baarsjes en Westerpark en richt zich op initiatiefnemers, inspiratieteams en professionals.

30/10/2013

Onderzoek naar ‘Kinderen maken muziek

In maart evalueer ik het programma Kinderen Maken Muziek, een programma van het Oranje Fonds en het Fonds voor Cultuurparticipatie. Het doel van het onderzoek is de fondsen die het programma dragen, handvatten te bieden bij de toekomstige beoordeling van aanvragen en bij de inhoudelijke begeleiding van projecten in dit programma.

30/10/2013

Inspiratiegids stichting DOEN

Op basis van inzichten uit het evaluatieonderzoek naar het DOEN-programma Nieuwe Ontmoetingsplekken stel ik een Inspiratiegids samen. In deze inspiratiegids komen initiatiefnemers van negen praktijken uit dit programma aan het woord. Zij vertellen welke vragen de nieuwe maatschappelijke realiteit – de ontwikkeling naar een participatiesamenleving – in de praktijk oproept en welke mogelijke ontwikkelingsrichtingen zij zien. Wat is het doel van participatie? Wie moet het initiatief nemen? Wat is een toekomstgerichte werkwijze? Hoe moet de nieuwe relatie tussen burgers en overheden eruit zien? Hoe wordt verantwoordelijkheid genomen en gedeeld? En hoe worden inspirerende werkwijzen verduurzaamd?

30/10/2013

Onderzoek Kunst in Waterbergingen

De aanleg van twee waterbergingsgebieden laat het hoogheemraadschap begeleiden door een community artproject (resulterend in een theaterwandeling in Schagerbrug) en een cultuurproject met een basisschool (resulterend in een mozaïekbank in Oudesluis). Het onderzoek naar deze twee projecten richt zich op de vraag in hoeverre culturele interventies een geschikt middel zijn voor het hoogheemraadschap om in haar praktijk in te zetten.

30/10/2012

Visitatiecommissie Avans Den Bosch

23-24 oktober 2012 neem ik deel als lidpanel aan de visitatie van de HBO-bacheloropleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming, voltijd, bij Hogeschool Avans in Den Bosch.

12/07/2012

Visitatiecommissie HAN

Culturele en Maatschappelijke Vorming, Hogeschool Arnhem en Nijmegen (HAN).
Lid visitatiecommissie kwaliteit onderwijs.