2017, Projecten
Advies Lectoraat Kunsteducatie

Het lectoraat Kunsteducatie van de Amsterdamse Hogeschool voor de kunsten, bestaande uit de lectoren Emiel Heijen en Melissa Bremmer, heeft een advies...

2016, Projecten
Onderzoek Moving Arts Project

Het doel van het onderzoek is om de waarden en beperkingen van MAP’s participatieve kunstpraktijk in beeld te brengen; de inclusieve manier waarop z...

2016, Projecten
Onderzoek ZID Theater

In het kader van het EU-project CARAVAN NEXT onderzoeken we de theaterpraktijk van ZID. We vergelijken de theatermethoden van de internationale partne...

2016, Projecten
Inspiratiegids voor lokaal beleid

Om de samenwerking tussen kunst en cultuur en het sociaal domein te bevorderen schrijven we een inspiratiegids voor lokaal beleid. Veertig burgemeeste...

2016, Projecten
Onderzoek Kunst, Zorg en Welzijn

In opdracht van KOM Gelderland zijn in het voorjaar gesprekstafels georganiseerd met bestuurders en ambtenaren Zorg en Welzijn en die van Kunst en Cul...

2015, Projecten
Onderzoek Cultuurwerkplaats, SKVR

Samen met het lectoraat Dynamiek van de Stad, Inholland (Guido Walraven) zijn we eind 2015 een onderzoek gestart naar de projecten van de Cultuurwerkp...

2015, Projecten
Evaluatie Buurtboerderij Ons Genoegen

Buurtboerderij Ons Genoegen ligt aan de rand van het Westerpark in Amsterdam West. Het is een prachtige locatie met een rijke geschiedenis die grotend...

2015, Projecten
Onderzoek naar Music Generations

Music Generations is een project van programmamaker/initiatiefnemer Conny Groot en muzikaal leider Paul Mayer, waarin muzikaal talent uit uiteenlopend...

2015, Projecten
Evaluatie Join In! Museum van Bommel van Dam

De manifestatie Join In! vond plaats van juni tot november 2014 in Museum van Bommel van Dam, Venlo. Join in! vormde in opdracht van het museum een te...

2014, Projecten
Evaluatieonderzoek programma Opdrachtgeverschap

Evaluatieonderzoek programma Opdrachtgeverschap. Looptijd najaar 2014 i.o.v. Mondriaan Fonds, Amsterdam.

2014, Projecten
Kunst in Transitie

Met dit project onderzoeken Dēmos en CAL-XL samen met lokale koplopers de impact van participatieve kunstprojecten op maatschappelijke ontwikkeling i...

2014, Projecten
Onderzoek kunstparticipatie en 'derdelanders'

De kunst van het samen creëren - met projectsubsidie uit het Europees Integratie Fonds richt Kunstbedrijf Arnhem zich in dit project op ‘derdeland...

2014, Projecten
Onderzoek naar Bewonersinitiatieven

Stadsdeel West, Amsterdam, wil de vraag beantwoord zien in hoeverre de werkwijze van horizontale sturing en verantwoording waarbij bewoners zelf keuze...

2013, Projecten
Inspiratiegids stichting DOEN

Op basis van inzichten uit het evaluatieonderzoek naar het DOEN-programma Nieuwe Ontmoetingsplekken stel ik een Inspiratiegids samen. In deze inspirat...

2013, Projecten
Onderzoek Kunst in Waterbergingen

De aanleg van twee waterbergingsgebieden laat het hoogheemraadschap begeleiden door een community artproject (resulterend in een theaterwandeling in S...

2013, Projecten
Onderzoek naar 'Kinderen maken muziek'

In maart evalueer ik het programma Kinderen Maken Muziek, een programma van het Oranje Fonds en het Fonds voor Cultuurparticipatie. Het doel van het o...

2012, Projecten
Evaluatieonderzoek Stichting DOEN

Evaluatieonderzoek programmalijn Nieuwe Ontmoetingsplekken. I.s.m. Jan Willem Duyvendak (Sociologie, UvA). 2012 i.o.v. Stichting DOEN, Amsterdam. Lo...

2011, Projecten
Naar een community art onderzoeksagenda

Inventarisatie Nederlands onderzoek naar het snijvlak ‘kunst en samenleving’ en het schrijven van interdisciplinaire onderzoeksagenda voor de toek...

2011, Projecten
De toekomst van kunstencentra

Onderzoek naar mogelijke, toekomstige rollen, functies en bindingen voor kunstencentra. 2011 i.o.v. Kunstfactor, Utrecht.

2011, Projecten
Festival Paradie Overschie

Onderzoek naar imagoverbetering en sociale cohesie van het festival Paradie Overschie. I.s.m. Sikko Cleveringa, CAL-XL. 2011 i.o.v. Woonstad, Rotter...

2011, Projecten
Culturele interventies in stedelijke vernieuwing

Onderzoek naar relatie tussen culturele, sociale en fysieke interventies in Krachtwijken. 2009 – 2011 i.s.m. Ymere, Stichting DOEN & Gemeente A...

2011, Projecten
4 community art projecten onder de loep

Onderzoek naar o.a. de politieke betekenis van community art projecten Trots, Slapen met je Buren, (S)preekkoren en Peptide. 2008 –2011 i.o.v. Kosm...

2010, Projecten
Music Matters

Onderzoek naar de sociale en muzikale effecten van Music Matters. In samenwerking met Nelly van der Geest, Hogeschool voor de Kunsten Utrecht en Bure...

2009, Projecten
NT2 Cultuurproject Stad en Taal

Onderzoek naar sociale effecten van het project Stad en Taal. 2009 i.o.v. Gemeente Amsterdam, Dienst Educatie en Inburgering & Cultuurnetwerk Ned...

2009, Projecten
Burgerschap in de Dobbebuurt

Onderzoek naar gebiedsgebonden factoren van actief burgerschap in de Dobbebuurt. Uitgevoerd met UvA MA-studenten & onderzoeker Mustapha Charifi. ...

2008, Projecten
Community art project Jalan Jalan

Bewerking onderzoeksgegevens TNO naar sociale effecten van Jalan Jalan Festival tot onderzoeksessay. 2008 i.o.v. Kunstenaars & Co, Studio K en St...

2008, Projecten
Community art project De Zingende Stad

Onderzoek naar sociale en culturele effecten van het project De Zingende Stad op de leerlingen van de Rietendakschool in Ondiep, Utrecht. 2008 i.o.v....

2007, Projecten
Community art project Eten is Weten

Onderzoek naar het ontstaan van wijkkracht, burgerschapsdynamiek en (sub)stedelijke netwerken in het kunstproject Eten is Weten. 2007 i.o.v. Stichtin...

2007, Projecten
Urban Culture

Onderzoek naar codes en culturele ambities van ‘urban’ jongeren. 2007 i.o.v. Stichting Kunstzinnige Vorming Rotterdam / Kunst Onder Andere.

2006, Projecten
Kunst en sociaal engagement

Inventarisatie voor online-databank en onderzoek naar 100 community arts in Nederland. 2006 Cultuurnetwerk Nederland, Utrecht.

2006, Projecten
Cultureel diversiteitsbeleid

Onderzoek naar obstakels/oplossingen m.b.t. implementatie cultureel diversiteitbeleid. 2006 Netwerk CS, Rotterdam/Amsterdam.

2005, Projecten
Sociaalartistieke projecten DOEN

Onderzoek naar & advies m.b.t. door DOEN gesteunde sociaalartistieke projecten. 2005 i.o.v. Stichting DOEN, Amsterdam. Foto: Tafelboom. Fotogr...

2005, Projecten
Onderzoek naar [U bevindt zich hier]

Procesbeschrijving en onderzoek naar sociale en culturele effecten van community arts project. Procesbeschrijving en onderzoek naar sociale en cu...

2004, Projecten
Respect! Onderzoek naar gemeenschapskunst

Onderzoek naar gemeenschapskunst, urban culture en sociale cohesie. 2004 i.o.v. Stichting Kunstzinnige Vorming Rotterdam / Kunst Onder Andere.

2004, Projecten
Burgerschap en diversiteit in cultuurbeleid

Promotieonderzoek naar geleefd burgerschap en positie van diversiteit in de gevestigde cultuursector en het cultuurbeleid. 1999 – 2004 Universiteit...