Over Urban Paradoxes
Urban Paradoxes is het onderzoeksbureau van Sandra Trienekens, sociaal geograaf (MA) en cultuursocioloog (PhD). Trienekens werkte aan universiteiten in Tilburg, Rotterdam, Amsterdam, Manchester en Londen. Van 2007 tot 2011 was zij Lector Burgerschap en Culturele Dynamiek aan de Hogeschool van Amsterdam.

Sinds 1999 draagt Trienekens bij aan theorievorming over burgerschap, inclusiviteit en de kunsten. In het verlengde hiervan lopen er momenteel drie hoofdlijnen door het opdrachtonderzoek wat Urban Paradoxes verricht, georganiseerd rondom vragen naar:

  • Nieuwe vormen van participatie binnen de kunst: Wat is audience development in de 21e eeuw? Hoe zetten kunstinstellingen hun publiek in de rol van participant, producent of protagonist? Welke methoden vergroten blijvend het bereik van kunsteducatie-instellingen in wijken met een lage sociaaleconomische status? Hoe kunnen kunstinstellingen hun publiek/deelnemers duurzaam diversificeren?
  • Waarden van kunsteducatie en participatieve kunst voor individu, wijk en samenleving: Wat draagt kunstdeelname bij aan bijv. empowerment en talentontwikkeling, burgerschapcompetenties van burgers en instituties, sociale mobiliteit, inclusiviteit, community building of de vernieuwing van de lokale democratie? Welke methoden werken?
  • Ontschotting tussen het kunst- en het sociaal domein: Het kunstdomein werkt in toenemende mate samen met de sectoren welzijn, zorg, wonen en werken. Waar liggen kansen, waar schuurt en wringt het? Hoe komen betrokken partijen tot ontschotting en intersectorale samenwerking?

Visie
Waarom de naam Urban Paradoxes? Dit wijst naar de vele situaties waarin we in het beleid en de praktijk het een nastreven, maar het andere bewerkstelligen. Stedelijke vernieuwing, bijvoorbeeld, levert niet altijd leefbare buurten op en het werken aan culturele diversiteit werkt vaak tegelijkertijd uitsluiting in de hand. Urban Paradoxes werkt vanuit het principe van de ‘kracht van collectiviteit’ waardoor deze paradoxen minder snel ontstaan. De kracht die voortkomt uit divers samengestelde netwerken, intersectorale inspanningen of samenwerkingsverbanden waarin burgers, professionals, gevestigde instellingen en (lokale) overheden hun krachten bundelen en hun talen op elkaar aan laten sluiten.

Onderzoek
Urban Paradoxes verricht hoofdzakelijk kwalitatief onderzoek en past altijd meerdere onderzoeksmethoden toe. Diepte-interviews, focusgroepgesprekken, foto-elicitatie of narratieve onderzoeksmethoden worden gecombineerd met enquêtes of vragenlijsten om binnen de kwalitatieve gegevens ook te kunnen kwantificeren. Het onderzoek kent zo een brede basis én diepgang.

Urban Paradoxes komt met haar onderzoek tot de kern van wat burgers, deelnemers, organisaties of overheden beweegt. De uitkomsten van onderzoek worden op twee manieren vertaald. Het onderzoek levert inzicht op in de vereiste competenties van professionals en in de voorwaarden voor succesvolle burgerschaps- en participatieve kunstprojecten. Daarnaast beschouwt Trienekens de onderzochte praktijken tegen het licht van de theorie én actuele maatschappelijke ontwikkelingen, op basis van haar wetenschappelijke achtergrond en kennis van de veranderende maatschappelijke context.

Overige diensten
Naast onderzoek naar bovenstaande vraagstukken is Urban Paradoxes u graag van dienst met:

  • Evaluatieonderzoek: onderzoek naar de implementatie, uitvoering en het resultaat van sociale en culturele (beleids)programma’s.
  • Advies: gezamenlijk formuleren van uw visie op het faciliteren van initiatiefrijke burgers en culturele impulsen en de verankering daarvan in uw organisatie(beleid), advisering bij subsidieaanvragen;
  • Lezingen, colleges en presentaties;
  • Trainingen, clinics en workshops: deskundigheidsbevordering of inspiratiesessies voor uw medewerkers m.b.t. burgerschaps- en participatieve kunstprojecten;
  • Schrijf- en reflectiewerk.

Opdrachtgevers
Urban Paradoxes werkt(e) voor uiteenlopende partijen:
Overheden: o.a. Gemeente Amsterdam (Wijkaanpak; Dienst Educatie en Inburgering), Gemeente Rotterdam (Dienst Kunst en Cultuur), Amsterdamse stadsdelen  (West, Geuzenveld/Slotermeer, Oost en Bos en Lommer), Ministerie van OC&W.
Fondsen: o.a. Fonds Podiumkunsten, Fonds Cultuurparticipatie, Mondriaan Fonds, Stichting DOEN, Oranje Fonds, BNG Cultuurfonds.
Sectorinstituten: o.a. LKCA (en de voorlopers: Kunstfactor en Cultuurnetwerk Nederland), Cultuurmij Oost, Cultuur-Ondernemen, MOVISIE, CAL-XL.
Culturele organisaties: o.a. Stichting Kunstzinnige Vorming Rotterdam, Sonic Acts, MusicGenerations, Museum van Bommel van Dam, Kunstbedrijf Arnhem, KOM Gelderland, Moving Arts Project, ZID Theater, Kosmopolis Rotterdam, 5e Kwartier, Yo! Opera, Springdance, InterArt, Netwerk CS.
Woningcorporaties: o.a. Ymere, Woonstad Rotterdam.
Overige partijen: o.a. Vereniging Nederlandse Gemeente, Scheldemondregio, Buurtboerderij Ons Genoegen Amsterdam, Hoogheemraadschap Noord-Holland Noorderkwartier.

Foto: Studio Hester