Categorie: Projecten

29/11/2016

Inspiratiegids voor lokaal beleid

Om de samenwerking tussen kunst en cultuur en het sociaal domein te bevorderen schrijven we een inspiratiegids voor lokaal beleid. Veertig burgemeesters, wethouders, raadsleden en gemeenteambtenaren van grote en kleine Nederlandse gemeenten delen in deze gids hun positieve ervaringen met kunst en cultuur. Zij lichten toe welke rollen artistieke en culturele initiatieven kunnen spelen in actuele gemeentelijke vraagstukken. Het zijn bestuurders en ambtenaren met onder andere zorg, welzijn, gebiedsontwikkeling of werkgelegenheid in hun portefeuille. Zij hebben ervaren dat kunst en cultuur een beweging op gang kunnen brengen die op hun beleidsterrein effect sorteert, waaronder preventie, zelfregie en participatie voor burgers.

De gids is ingedeeld in concrete vraagstukken binnen de thema’s: Nieuwe lokale democratie, Zelfregie en samenredzaamheid, Eenzaamheid, Participeren, Sociale integratie, Krimp, en Identiteit van gemeenten.

29/11/2016

Onderzoek ZID Theater

In het kader van het EU-project CARAVAN NEXT onderzoeken we de theaterpraktijk van ZID. We vergelijken de theatermethoden van de internationale partners en leggen de loep op ZID: Hoe bouwen zij gemeenschappen? Hoe laten zij mensen nieuwe rollen in hun gemeenschap aannemen? En wat levert dat vervolgens op aan individuele en gemeenschapsversterking en competentievergroting?

29/11/2016

Onderzoek Moving Arts Project

Het doel van het onderzoek is om de waarden en beperkingen van MAP’s participatieve kunstpraktijk in beeld te brengen; de inclusieve manier waarop zij aan gemeenschapsvorming werken. Ten tweede onderzoeken we waar de participatieve kunstpraktijk in de huidige samenwerking met het sociaal domein, het culturele veld en het lokaal bestuur tegenaan loopt. We brengen in kaart wat de mogelijkheden en voorwaarden zijn voor lokale integrale en/of intersectorale samenwerking en wederzijdse versterking tussen het sociaal domein, cultuur en lokaal overheid. Kernbegrippen in dit onderzoek zijn daarmee ook ontschotting en bestuurlijke vernieuwing.

09/06/2015

Evaluatie Buurtboerderij Ons Genoegen

Buurtboerderij Ons Genoegen ligt aan de rand van het Westerpark in Amsterdam West. Het is een prachtige locatie met een rijke geschiedenis die grotendeels op vrijwilligers draait. De vrijwilligers zijn Amsterdammers die om welke reden dan ook (even) minder participeren in de reguliere maatschappij en op de boerdrij rust, groen en een bezigheid vinden. Dit voorjaar liep de samenwerkingsovereenkomst tussen exploitant De Regenboog Groep (DRG) en stichting Buurtboerderij Ons Genoegen af. Het bestuur van de stichting Buurtboerderij Ons Genoegen gaf opdracht tot evaluatieonderzoek. Doel daarvan is een beoordeling van de wijze waarop DRG de exploitatie van de Buurtboerderij heeft uitgevoerd gedurende de contractperiode 2013-2015. De uitkomst van de evaluatie is mede bepalend voor de voortzetting van de contractovereenkomst na 1 januari 2016.

05/02/2015

Evaluatie Join In! Museum van Bommel van Dam

De manifestatie Join In! vond plaats van juni tot november 2014 in Museum van Bommel van Dam, Venlo. Join in! vormde in opdracht van het museum een testfase om ervaring op te doen met uiteenlopende vormen die ‘het museum van de toekomst’ kan aannemen. Met als doel het museum sterker met de omgeving te verbinden en zich op een andere manier te laten verhouden tot het publiek. De museummedewerkers verzamelden gedurende Join In! op veel (interactieve) manieren informatie over de achtergrond van het publiek, hun ervaring met Join In! en hun verbondenheid met het museum. Ook heeft er veel debat plaatsgevonden naar aanleiding van Join In! over de vraag wat kunst is en wat de rol van een musuem in de toekomst zou kunnen (moeten?) zijn. De beschrijving van Join In! als proces en alle ervaringen van en met het publiek worden gebundeld in een publicatie. Ik begeleid het museum bij het vervaardigen van de inhoud van deze publicatie.

05/02/2015

Studiedag Kunst in Transitie, Gent

12 december 2014 vindt een studiedag plaats in het kader van het Scheldemondproject Kunst in Transitie (zie projecten), in het Provinciehuis te Gent. Journalist en kunstcriticus Wouter Hillaert en ik zullen die dag opnieuw, net zoals gedurende de expedities naar verschillende praktijken, het debat en de pijnpunten ophalen, die we verwerken tot een manifest en een essay over de rol van participatieve kunstpraktijken in de huidige samenleving, waarin in het democratisch tekort en ongelijkheid steeds verder toenemen.

05/02/2015

Onderzoek naar Music Generations

Music Generations is een project van programmamaker/initiatiefnemer Conny Groot en muzikaal leider Paul Mayer, waarin muzikaal talent uit uiteenlopende generaties en culturen nader tot elkaar komen tijdens het werken aan cross-overs tussen muziek uit verschillende leefstijlen. Via een intensieve werkwijze werken ze toe naar nieuw en uniek repertoire, maar ook naar een verdieping van de relaties tussen generaties. De kiem voor dit project ligt in het Euro+ Songfestival (Rotterdam 2001), dat een lans brak voor de culturele bijdrage van ouderen. In het onderzoek analyseren we de projecten van de afgelopen 15 jaar en zetten die af tegen ontwikkelingen in het denken over (super)diversiteit en cohesie. Daarnaast wordt ook de huidige praktijk van Music Generations gevolgd om uitspraken te kunnen doen over de opbrengst van het project voor de relaties tussen de generaties.

29/09/2014

Kunst in Transitie

Met dit project onderzoeken Dēmos en CAL-XL samen met lokale koplopers de impact van participatieve kunstprojecten op maatschappelijke ontwikkeling in de Scheldemondregio (Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen en Zeeland). De projectpartners worden hierin ondersteund door de drie provincies en het Scheldemondfonds. Het project zet in op het blootleggen van het potentieel van participatieve kunstpraktijken voor de ontwikkeling van de Scheldemondregio; gezamenlijke praktijkreflectie en netwerkvorming stimuleren tussen actoren in bestaande participatieve kunstpraktijken in de Scheldemondregio om kennis en ervaring te delen over actuele ontwikkelingen in dit werk; en het initiëren en inspireren van nieuwe participatieve kunstpraktijken in de Scheldemondregio. De Vlaamse journalist Wouter Hillaert en ik vormen de redactie en schrijven een manifest en verdiepend essay op basis van de inzichten en ervaringen die worden opgedaan in het project.

22/04/2014

Onderzoek kunstparticipatie en ‘derdelanders’

– met projectsubsidie uit het Europees Integratie Fonds richt Kunstbedrijf Arnhem zich in dit project op ‘derdelanders’. Dit zijn onderdanen uit derde landen, die met een geldige verblijfsvergunning in Nederland wonen, maar niet de Nederlandse nationaliteit bezitten. Kunstbedrijf Arnhem wil met het project ‘de kunst van het samen creëren’ aantonen dat een op samenwerking gerichte methodiek en het gebruik van kunstzinnige werkvormen succes behalen op het vlak van het betrekken van de doelgroep in het maatschappelijk verkeer. Het onderzoek richt zich op het lokaliseren van derdelanders en methodiekontwikkeling.